Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

Ø  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

Ø Νέοι Επιστήμονες(ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελ. 2-3,

Ø Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελ. 3.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι της Π.Ε. Μαγνησίας.

 

1.                  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Άνεργοι

Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

 

β) Νέοι Επιστήμονες

1.    Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.

2.    Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.    Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

·       Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

·       Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4.    Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  ΔΟΑΤΑΠ.

5.    Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6.    Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7.    Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8.    Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

 

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

Ø  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

Ø  Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

Ø  Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

 

γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

 

2.                  ΣΤΟΧΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σκοπός της παρέμβασης είναι η στήριξη των ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Το Σχέδιο δράσης απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένο μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητες, καλώντας τους να αναδείξουν και να κινητοποιήσουν τις ικανότητές τους σε μια δύσκολη αγορά εργασίας και σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, στις επιδιώξεις του Σχεδίου περιλαμβάνονται:

§  η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για τους ωφελούμενους,

§  η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων,

§  η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό,

§  η διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας

§  η κινητοποίηση δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη,

§  δράσεις και διαδικασίες ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Συγκεκριμένα, οι στόχοι που τίθενται είναι ποιοτικοί αλλά και ποσοτικοί.

Τα ποιοτικά αποτελέσματα είναι:

α. H ενίσχυση της ομάδας στόχου προς την κατεύθυνση της αυτό-βελτίωσης, β. Εργασιακή προετοιμασία, γ. Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ωφελουμένων και ευαισθητοποίηση κοινού, δ. Η στήριξη των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν προσωπικό.

Το τελικό παραγόμενο προϊόν του σχεδίου δράσης είναι:

α. Η κοινωνική ένταξη 80 ωφελουμένων των ομάδων στόχου, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη.

β. Η τοποθέτηση 28 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και σε τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

γ. Η ίδρυση επιχειρήσεων από 52 ωφελούμενους σε αντικείμενα που συναρτώνται με ατομικές εξειδικεύσεις, τεχνογνωσία και εμπειρίες καθώς και τοπικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

 

3.                  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι Δράσεις του Έργου είναι οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ

Δράση 1: «Μελέτη- Διάγνωση αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας»

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δράση 2. «Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης διασύνδεσης»

Δράση 3. «Δικτύωση τοπικών φορέων»

Δράση 4. «Δικτύωση τοπικών φορέων»

Δράση 5. «Δικτύωση τοπικών φορέων»

Δράση 6. «Δικτύωση Α.Σ. και Περιφερειακών Φορέων»

Δράση 7. «Δικτύωση Α.Σ. και Περιφερειακών Φορέων»

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δράση 8. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελούμενων»

Δράση 9. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελούμενων»

Δράση 10. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελούμενων»

Δράση 11.  «Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Δράση 12. «Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης»

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δράση 13. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια τεχνικής κατεύθυνσης» (88 ώρες, εκ των οποίων 50 ώρες θεωρία και 38 ώρες πρακτική,απευθύνεται σε 16 άτομα)

Δράση 14. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια αγροτικής και γεωτεχνικής κατεύθυνσης» (88 ώρες, εκ των οποίων 50 ώρες θεωρία και 38 ώρες πρακτική, απευθύνεται σε 16 άτομα)

Δράση 15. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομικής κατεύθυνσης και εξωστρέφειας» (88 ώρες, εκ των οποίων 50 ώρες θεωρία και 38 ώρες πρακτική,απευθύνεται σε 16 άτομα

Δράση 16. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, κύρια τουρισμού και παροχής υπηρεσιών» (88 ώρες, εκ των οποίων 50 ώρες θεωρία και 38 ώρες πρακτική,απευθύνεται σε 16 άτομα)

Δράση 17. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας» (88 ώρες, εκ των οποίων 50 ώρες θεωρία και 38 ώρες πρακτική,απευθύνεται σε 16 άτομα)

Δράση 18. «Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα» (από 15 έως 25 ώρες θεωρίας - 45 άνεργοι)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δράση 19 . «Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»

Δράση 20. «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας»

Δράση 21. «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών

 

4.         ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

·         Συντονιστής: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

·         ΜΕΛΟΣ 1Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

·         ΜΕΛΟΣ 2Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

·         ΜΕΛΟΣ 3Ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

·         ΜΕΛΟΣ 4Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

·         ΜΕΛΟΣ 5Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

·         ΜΕΛΟΣ 6Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

·         ΜΕΛΟΣ 7Ο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

·            ΜΕΛΟΣ 8Ο ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ

 

5.                  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

1.     Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους

2.     Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελουμένων από «Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων» η οποία έχει συσταθεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα καλούνται για συνέντευξη από τα Στελέχη Συμβουλευτικής.

Στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογηθούν οι ωφελούμενοι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα καταρτιστούν δύο κατάλογοι.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

 

6.                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ØΥποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες

1.  Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από το Συντονιστή Εταίρο)

2.  Πρόσφατη φωτογραφία

3.  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή άδεια παραμονής σε ισχύ

4.  Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντιγράφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει

5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.  Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2013 (στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

ØΕπιπλέον για τους ανέργους

7.  Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕΔ έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης

ØΕπιπλέον για τους Νέους Επιστήμονες

8.  Βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών, εφόσον υπάρχουν

9.  Βεβαίωση μεταβολής έδρας (εάν απαιτείται)

10.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την αντίστοιχη ΔΟΥ

11.Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας

12.Αντίγραφο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών

13.Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

14.Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή πιστοποιητικού στρατολογίας  τύπου Α’, για τους άντρες υποψηφίους

ØΕπιπλέον για του Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

15.Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ

16.Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2011 (στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

ØΠροαιρετικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες

17.Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χρήσης Υπολογιστών

18.Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών

19.Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

20.Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

 

7.                  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, την παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες  πληροφορίες στα σημεία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

8.                  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, να προσέρχονται τα παρακάτω σημεία και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από  13/1/2014 έως τις 31/1/2014:

-     στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Ξενοφώντος 1 - Βόλος, Τηλ.: 24210-39464

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελουμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.