Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να παραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής:

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Ξενοφώντος 1, Βόλος, Τηλ.: 24210-39464 

Αρμόδιος: κ. Δημήτριος Ναζάρης