Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, να προσέρχονται τα παρακάτω σημεία και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από  13/1/2014 έως τις 14/2/2014:

-     στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Ξενοφώντος 1 - Βόλος, Τηλ.: 24210-39464

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Αίτηση Συμμετοχής